? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Sunday, November 1, 2009

TUGASAN 3: LAPORAN PERBENTANGAN KOLOKIUM SENIOR

Ulasan 1:


Meningkatkan Penglibatan Pelajar Masalah Pendengaran Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bagi Tema Pencapaian Kendiri dengan Menggunakan Kaedah Permainan Dart

Nama pembentang:
 1. Azwani Binti Mohamed Ariff
 2. Nurul Huda Binti Mohd Rejab
 3. Nor Sakinah Binti W. Ishak

Nama penyelia: Dr. Mohd Hanafi Bin Mohd Yasin


Objektif kajian:
 1. Meningkatkan penglibatan pelajar masalah pendengaran dalam mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
 2. Menerapkan nilai-nilai murni iaitu kerjasama dan tolak ansur dalam diri pelajar masalah pendengaran


Persoalan kajian:

 1. Adakah dengan menggunakan kaedah permainan dart ini dapat menarik minat pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan?
 2. Adakah dengan menggunakan permainan dart ini dapat menerapkan nilai-nilai murni ke dalam diri setiap pelajar?

Metodologi:

Kajian ini menggunakan model Kemmis dan Mc Taggert (1988)
- Perancangan
- Tindakan
- Pemerhatian
- Refleksi


Metodologi yang digunakan untuk menjalankan kajian ini adalah berbentuk kualitatif iaitu:
- Video
- Gambar
- Catatan pengkaji
- Temubual


Setting kajian:

Kajian ini dijalankan dalam dua kitaran. dalam kitaran pertama, guru mengenal pasti masalah pelajar terhadap proses p&p. Hasil kajian didapati pelajar bosan ketika p&p dijalankan kerana kaedah yang digunakan adalah berbentuk penerangan dan kuliah. Maka tindakan diambil dengan mengubah kaedah pengajaran.
Guru merancang untuk menggunakan kaedah permainan dart ini di dalam aktiviti pengukuhan untuk melihat kerjasama di antara pelajar. Guru memecahkan pelajar kepada tiga kumpulan dan memberi pelajar peluang untuk membaling dart sebelum menjawab soalan. Hasil daripada pemerhatian, didapati terdapat pelajar yang tidak berminat terhadap p&p. Mereka kurang bekerjasama malah mereka hanya berebut untuk membaling dart dan menjawab soalan yang dikemukakan. Maka perancangan dibuat kembali di mana gurumemberitahu setiap ahli kumpulan perlu bekerjasama di dalam kumpulan. Permainan dilakukan dengan lebih teratur iaitu setiap kumpulan mengikut giliran.


Sampel kajian:

9 orang pelajar
- 6 orang pelajar lelaki
- 3 orang pelajar perempuan


Dapatan kajian:

1. Video dan gambar
- dapat melihat pelajar bekerjasama dalam kumpulan. Mereka berbincang dan membantu rakan apabila rakan tidak dapat menjawab soalan.


2. Temu bual tidak berstruktur
- pelajar mengakui kaedah ini amat menarik


3. Catatan guru
- melalui refleksi guru


Implikasi kajian:

1. Kaedah ini sememangnya dapat menarik minat pelajar kepada proses p&p di mana mereka lebih menumpukan perhatian terhadap pembelajaran.
2. Dapat meningkatkan penglibatan pelajar sepenuhnya apabila kaedah ini dijalan secara mengikut giliran.
3. Dapat menerapkan nilai murni dalam diri pelajar kerana melalui pemerhatian dapat dilihat pelajar saling membantu rakan dalam menjawab soalan dan lebih berdisiplin mengikut giliran pembalingan dart tanpa berebut.


Cadangan:

1. Guru mempelbagaikan kaedah permainan yang berbentuk manipulatif seperti kuiz, teka-teki, catur, saidina, monopoli dan sebagainya.
2. Guru juga boleh menggunakan kaedah permainan berbentuk fizikal seperti pergerakan, koordinasi, kemahiran fizikal dan kecekapan dalam topik pembelajaran yang melibatkan praktikal.
Ulasan 2:


Meningkatkan Keyakinan Pelajar Bermasalah Pendengaran Untuk Berkomunikasi Secara Lisan dengan Menggunakan Kaedah 'Verbal Repeatition' Dalam Proses Pembelajaran dan Pengajaran

Nama Pembentang:
 1. Najwa Hayatee Binti Abdullah
 2. Suzana Binti Mohd Fauzi
 3. Ummi Salmah Binti Adnan

Nama penyelia: Encik Safani Bari


Objektif kajian:

Meningkatkan keyakinan pelajar masalah pendengaran untuk berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan kaedah 'verbal repeatition' dalam pengajaran dan pembelajaran.


Persoalan kajian:

1. Adakah kaedah 'verbal repeatition' ini dapat meningkatkan keyakinan pelajar masalah pendengaran untuk berkomunikasi secara lisan dalam p&p?
2. Adakah pelajar masalah pendengaran dapat menguasai sebutan istilah perkataan dengan menggunakan kaedah ini?


Metodologi:

Kajian ini menggunakan model Kemmis dan Mc Taggart (1988)
- Perancangan
- Tindakan
- Pemerhatian
- Refleksi


Setting kajian:

Ketika proses p&p, pelajar lebih banyak menggunakan bahasa isyarat daripada cuba menyebut perkataan yang diminta oleh guru. dalam kitaran pertama, guru mengambil tindakan dengan menulis perkatan tersebut di white board. Guru akan mengeja dengan menggunakan bahasa isyarat. Kemudian guru akan menyebut sebelum pelajar pula yang menyebut perkataan tersebut.
Hasilnya, tidak semua pelajar yang menyebut perkataan itu. Guru juga tidak dapat mengenal pasti siapakah yang menyebut dan siapakah yang tidak. Maka dalam kitaran kedua, guru meminta pelajar berdiri dan menyebut perkataan itu mengikut giliran membuatkan pelajar terpaksa menyebutnya.
Akhirnya dalam kitaran ketiga, guru akan meminta pelajar tampil ke hadapan lalu menyebut perkataan yang ditulis di white board sebanyak lima kali.


Sampel:

19 orang pelajar yang melibatkan pelajar tingkatan 1, 2 dan 3.


Dapatan kajian:

1. Rakaman video dan pemerhatian
- untuk melihat tingkah laku dan ekspresi pelajar ketika cuba menyebut perkataan tersebut.
- mula-mula pelajar malu dan kurang yakin namun selepas kitar ketiga, pelajar-pelajar mula berani untuk tampil ke depan dan menyebut perkataan.


2. Temubual
- dibuat secara tidak formal selepas p&p bagi bertanyakan perasaan pelajar mengenai kaedah ini
- terdapat pelajar yang sukar untuk menyebut perkataan kerana huruf konsonan itu lebih banyak mengeluarkan angin
- namun pelajar seronok kerana diberi pendedahan untuk menyebut perkataan-perkataan yang sukar.


3. Diari
- lebih berbentuk kepada refleksi daripada rancangan pengajaran harian (RPH) guru.


Implikasi kajian:

1. Dapat meningkatkan keyakinan dan motivasi pelajar
2. Memberi peluang kepada pelajar untuk membetulkan sebutan-sebutan perkataan yang sukar lebih-lebih lagi yang melibatkan huruf konsonan
3. Ini juga dapat membantu pelajar yang pasif dan berasa malu sebelum ini


Cadangan:

 1. Guru memberi penekanan kepada fonatik

0 comments: