? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Saturday, November 7, 2009

TUGASAN 2: JURNAL


Jurnal 1: The Role of Action Research in Fostering Culturally-Responsive Practices in a Preschool Classroom

Peranan Kajian Tindakan Dalam Memelihara Amalan-Amalan Budaya Responsif di Kelas Prasekolah

Mariana Souto-Manning, Christina Hanson Mitchell

Permasalahan kajian

Kajian ini dijalankan adalah untuk membolehkan kanak-kanak prasekolah menceburkan diri di dalam amalan etnik dan budaya yang berbeza dari keluarga, rumah dan kaum mereka di sekolah.

Sampel kajian

Kajian di jalankan oleh guru pendidikan awal kanak-kanak dan guru prasekolah serta kanak-kanak prasekolah di United States.

Setting kajian

Kajian dijalankan di dalam kelas.Prosedur kajian

1) Kajian ini dijalankan oleh guru pendidikan awal kanak-kanak dan guru prasekolah. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji cara-cara bagi pelaksanaan pengajaran berkaitan budaya
kepada kanak-kanak.
2) Guru menggunakan pendirian tindakan kolaboratif pendidik dalam mempelajari budaya masyarakat dan ahli individu bagi masyarakat ini. Guru menggunakan kaedah penceritaan dan eksplorasi.
3) Guru menjemput ibu bapa datang ke sekolah untuk membaca, bercerita mengenai tradisi
mereka dan melibatkan diri di dalam aktiviti kebudayaan yang sebenar. Di sini guru akan menjadi pelajar dan mempelajari tentang budaya kanak-kanak daripada keluarga dan masyarakat
4) Selain itu, guru akan mencari bahan rujukan daripada seluruh dunia berkenaan tradisi masyarakat ini
5) Kemudian guru akan menjalankan kaedah eksplorasi bersama pelajar mengenai tradisi percutian mereka bersama keluarga atau di rumah. Guru akan fokus kepada tradisi yang dialami oleh pelajar supaya kanak-kanak dapat berkongsi pengalaman mereka.

Pengumpulan data

Data dikumpulkan secara sistematik melalui jurnal, mentafsir nota-nota ini secara penceritaan dan membuat keputusan pengajaran berdasarkan pemerhatian dan pentafsiran.

Penganalisisan data

Data yang didapati bukan di dalam bentuk formula tetapi dalam bentuk cerita. Data dianalisis dengan melihat pada corak dan tema. Melalui kajian ini, pendirian guru berubah. Semasa perubahan, terdapat corak dalam ceritanya yang menunjukkan tema biasa. Satu perubahan dalam pendirian guru menerangkan suasana kelas, membuatkan perbezaan itu dihormati dan meliputi kepelbagaian keluarga, perspektif, bahasa dan sebagainya.
Paparan Hasil Kajian
Data kajian dipaparkan dalam bentuk cerita yang melihat pada tema. Temanya adalah:

- sebagai seorang guru, dia mewujudkan satu pendirian iaitu merendah diri
- guru mengaburi peranan pelajar dan guru
- sebagai seorang pelajar, guru mengambil pendirian bagi etnografi
- di dalam kelas, guru menggalakkan dialog
- semasa dialog, andaian-andaian guru dan kanak-kanak dicabar
- semasa andaian dicabar, mereka bergerak menghampiri kesedaran sosiopolitik

0 comments: