? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Thursday, December 3, 2009

AKTIVITI 11: TUGASAN 2: JURNAL

Jurnal 1: Adaptive Use Patterns of Secondary School Classroom Environment

Permasalahan kajian

Kedudukan pelajar di dalam kelas mempengaruhi penerimaan pengajaran guru. Begitu juga keadaan fizikal kelas dengan kedudukan meja guru dan pelajar mempengaruhi komunikasi mereka. 4 faktor terbesar keadaan kelas adalah:

· Keadaan fizikal
· Pengurusan masa / arahan
· Pengurusan tingkah laku
· Keefektifan guru

Pengkaji melaporkan penyataan masalah dengan cara:

  • Kajian kepustakaan yang pernah dibuat sebelum ini dalam ekologi kelas yang menunjukkan hubungan antara kedudukan pelajar dalam kelas dan pembolehubah seperti grade kursus, jarak fizikal antara guru dan pelajar, pilihan tempat duduk oleh pelajar dan persembahan pelajar di baris hadapan kelas (Holliman and Anderson, 1986; Benedict and Hoag, 2004; Perkins and Wieman, 2005).
  • Kajian kepustakaan tentang pilihan tempat duduk oleh pelajar yang mana pencapaian pelajar berkait dengan jarak pelajar dengan guru (Becker et al. 1973; Marlowe et al. 2006)
  • Guru membuat pelan kedudukan pelajar di dalam kelas yang berkaitan dengan stail pengajaran serta pendekatan yang digunakan guru (Rapoport, 1990, p. 178; Banning, 1993; Sommer, 1977; Koneya, 1976, Marx et al. 2000).
  • Kajian kepustakaan tentang penyusunan tempat duduk dan kedudukan pelajar yang memberikan kesan yang berlainan dalam komunikasi di dalam kelas (Becker et al. 1973; McCroskey and McVetta, 1978; Cooper and Simonds, 2003, p.94; Richmond and McCroskey, 2000, p.300)

Jurnal 2: Action Research on the Development of Caring Curriculum in Taiwan: Part II

Penyataan Masalah

  1. Kajian ini dijalankan berdasarkan penurunan atau kurang kemahiran secara praktikal yang dilakukan oleh pelajar-pelaja dalam bidang kejururawatan dalam kursus penjagaan pesakit.
  2. Pensyarah melihat atau mencari jalan penyelesaian dengan membuat penilaian terhadap tahap kemahiran pelajar melalui ujian atau teori.

Jurnal 3: A Collaburative Action Research Project in Inclusion Setting: Assisting a Blind Student

Penyataan Masalah

Inklusifkan pelajar yang cacat penglihatan ke dalam kelaspelajar tipikal yang lain dengan mengikuti sesi p&p yang sama dengan pelajar lain.

Pengkaji melaporkan penyataan masalah dengan:

  • pengumpulan data adalah selama 6 bulan yang mana data dikumpul melalui temu bual yang dilakukan ke atas guru besar, guru kelas, guru yang membantu dalam kelas dan Nafeli sendiri.
  • data juga dikumpul melalui pemerhatian cara pembelajaran Nafeli di dalam kelas.

0 comments: