? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Friday, November 20, 2009

AKTIVITI 9: TUGASAN 4 - MINI KAJIAN TINDAKAN

(i) Matlamat mini kajian tindakan

Penerapan pembelajaran secara KBKK kepada pelajar


(ii) Objektif mini kajian tindakan

 1. Menggalakkan pelajar aktif berfikir melalui penerokaan
 2. Menggalakkan pembelajaran secara think-pair-share
 3. Meningkatkan kreativiti dan keyakinan pelajar dalam proses p&p

(iii) Persoalan mini kajian tindakan

Adakah kaedah enquiry learning ini dapat memperlihatkan kreativiti pelajar di dalam kelas semasa proses p&p?

AKTIVITI 8: TUGASAN 4 - MINI KAJIAN TINDAKAN

Cadangan untuk mengatasi kelemahan pengajaran subjek:

i) Cadangan secara individu

 1. Guru harus memberi peluang kepada pelajar untuk mengembangkan idea
 2. Guru haru memberikan arahan dan penerangan yang tepat dan sesuai agar ianya mudah difahami oleh pelajar
 3. Guru sendiri harus mengetahui peranan mereka apabila di dalam kelas. Dengan itu guru harus bersedia setiap kali sebelum mula masuk ke kelas agar apa yang dirancangkan tidak akan menjadi sebaliknya
 4. Guru harus membuat refleksi setiap kali di akhir pengajaran untuk memastikan setiap pelajar mendapat apa yang diajar pada hari itu

ii) Cadangan secara kumpulan

Penerapan pembelajaran secara enquiry learning yang berasaskan bahan maujud supaya pelajar dapat mengembangkan daya pemikiran mereka melalui kaedah enquiry learning dan juga dapat mengembangkan penggunaan pancaindera mereka melalui penggunaan bahan maujud. Dengan pembelajaran secara teori akan berkurang kerana teori itu sendiri akan diaplikasikan di dalam praktikal dan seterusnya dapat mengurangkan tahap kebosanan di kalangan pelajar sekaligus menjadikan pembelajaran lebih menarik.

iii) Cadangan kumpulan lain

Guru sendiri harus bijak memainkan peranannya, memantau aktiviti pelajar bagi memastikan setiap pelajar bekerjasama dalam setiap aktiviti yang dilakukan. Ini penting untuk membolehkan pelajar belajar secara inkuiri tanpa bergantung sepenuhnya kepada guru. Dengan itu guru kan dapat memastikan setiap objektif pembelajaran itu akan tercapai di akhir pengajaran kelak.

AKTIVITI 7: TUGASAN 4 - MINI KAJIAN TINDAKAN

Kelemahan pengajaran subjek:

i) Pengalaman / refleksi individu

 1. Teori lebih daripada praktikal (cth: lebih banyak penggunaan LCD dan teaching courseway)
 2. Penglibatan guru secara langsung adalah terhad
 3. Pelajar cepat berasa bosan
 4. Perkembangan pancaindera pelajar adalah kurang kerana kini mereka hanya menggunakan deria lihat dan dengar berbanding dahulu mereka menggunakan deria lihat, dengar, rasa dan sentuh.
 5. Pelajar kurangnya daya berfikir membuatkan imaginasi mereka adalah rendah
 6. Pelajar tidak kreatif kerana mereka hanya bergantung kepada ilmu dan maklumat yang diberikan daripada guru semata

ii) Pengalaman / refleksi kumpulan

Guru menekankan pembelajaran secara berpusatkan pelajar di mana pelajar lebih menguasai pembelajaran namun di akhir pengajaran dilihat guru lebih mendominasi keadaan membuatkan yang akhirnya menjadikan pembelajaran berpusatkan guru.

iii) Pengalaman / refleksi kumpulan lain

Pelajar yang pandai lebih cenderung untuk mendominasi pembelajaran berbanding pelajar lain jika ianya dibuat dalam berkumpulan.

Monday, November 16, 2009

AKTIVITI 6: TUGASAN 4 - MINI KAJIAN TINDAKAN

Kekuatan pengajaran subjek:

(i) Pengalaman / refleksi individu

 1. Pelajar berfikir di luar kotak
 2. Menjana idea baru kepada pelajar
 3. Guru sebagai scaffolding
 4. Pembelajaran pelajar menjadi lebih bermakna
 5. Dapat mencungkil potensi pelajar
 6. Pelajar belajar dengan seronok
 7. Penglibatan pelajar adalah secara langsung
 8. Dapat menunjukkan kesan nyata (cth: rasa masam diuji sendiri oleh pelajar. Bukan hanya disebut dan membiarkan pelajar menggambarkannya)
 9. Dapat mendisiplinkan pelajar
 10. Dapat menerapkan nilai-nilai rasa ingin tahu di kalangan pelajar

(ii) Pengalaman / refleksi kumpulan


Melalui kaedah penemuan ini, guru dapat menjalankan pengajaran secara dua hala. Ini bermaksud tidak hanya guru memberi maklumat tetapi terdapat juga maklumat dan pendapat daripada pelajar.Ini dapat mengembangkan minda dan informasi atau kosa kata baru kepada pelajar khususnya dan kepada guru amnya.


(iii) Pengalaman / refleksi kumpulan lain


Mewujudkan aktiviti pembelajaran di dalam kelas lebih aktif dan pelajar dapat mengembangkan idea serta dapat meneroka sesuatu yang baru.


(iv) Literature review


Student-Centered Teaching Meets New Media: Concept and Case Study
Penulis: Andreas HolzingerGraz University Hospital, Institute for Medical Informatics, Statistics, and Documentation (IMI)Engelgasse 13/1, A-8010 Graz, Austria.

Dalam jurnal ini bukti secara empirik menunjukan bahawa pelajar yang yang diberi kebebasan (explore) dalam pembelajaran mereka disamping bimbingan dan sokongan dari guru bukan sahaja mencapai keputusan yang baik dalam akademik, malah meraka dapat membina sosial serta peribadi diri mereka. Dan dikatakan juga pengajaran secara student centred ini memerlukan gabungan komunikasi, organisasi dan bahan bantu dalam pengajaran. ini jelas menunjukan untuk mencapai pembelajaran secara student centred guru-guru perlu lebih kreatif dan inovatif dalam pengajaran dalam bilik darjah yang meliputi aspek komunikasi dan juga bahan bantu mengajar yang digunakan.

Friday, November 13, 2009

AKTIVITI 5: TUGASAN 1 BUKU & TUGASAN 4 MINI KAJIAN TINDAKAN


Mengapa guru (pelatih/novis/berpengalaman) perlu melakukan kajian tindakan?


 1. Apabila kita mahu mengetahui sesuatu yang kita tidak tahu sebelum ini.
 2. Membantu mengembangkan pemahaman dengan lebih mendalam tentang apa yang anda lakukan sebagai pengkaji dalaman.
 3. Perkembangan pembelajaran kendiri dan situasi kendiri.
 4. Apabila kita mahu mengkaji apa yang berlaku di dalam situasi yang tertentu dan cuba untuk memperbaikinya.

AKTIVITI 4: MINI KAJIAN TINDAKAN

(i) Tajuk mini kajian tindakan:

Pengajaran dan Pembelajaran Secara "Enquiry Learning" Berasaskan Bahan Maujud

(ii) Nama ahli kumpulan:

 1. Nor Sahida Binti Agus Salim (P51989)
 2. Nor Hapsah Binti Mohamad (P51971)
 3. Wan Noor Syamimi Binti Md Noor (P52013)

(iii) Sebab memilih tajuk mini kajian tindakan ini:

 1. Untuk menjana minda pelajar lebih berfikiran kreatif dan inovatif
 2. Untuk menggalakkan pembelajaran secara berpusatkan pelajar
 3. Untuk melatih pelajar mencari dan menerokai maklumat secara sendiri
 4. Untuk mewujudkan suasana pembelajaran lebih menarik
 5. Memastikan apa yang dipelajari lebih difahami dan diingati untuk digunakan di masa akan datang.

(iv) Permasalahan kajian:

Pelajar berkeperluan khas terutama pelajar masalah pendengaran sukar untuk memahami sesuatu topik mata pelajaran sains sekiranya ia melibatkan syarahan atau kuliah yang panjang. Sesi pembelajaran menjadi lebih bosan dan pelajar tidak dapat memahami tajuk yang dipelajari. Pengajaran guru yang lebih kepada teacher centered learning menjadikan pelajar malas berfikir. Maka melalui kaedah ini, pelajar akan mencari dan menerokai maklumat itu sendiri hanya berasaskan bahan-bahan yang dibekalkan guru. Dengan ini pelajar akan lebih melibatkan diri di dalam sesi pembelajaran membuatkan mereka lebih memahami dan mengingati topik yang dipelajari.

(v) Sampel kajian:

Pelajar-pelajar masalah pendengaran

(vi) Setting kajian:

Di dalam kelas

AKTIVITI 2: JURNAL

Jurnal 1: Adaptive Use Patterns of Secondary School Classroom Environments.


Author: Aleksander Sztejnberg, 2006


Fokus kajian: Kajian ini adalah untuk menyiasat bagaimana guru sekolah menengah menyesuaikan diri memanfaatkan pembelajaran dalam persekitaran bilik darjah. Pendekatan ini menjelaskan hubungan intim antara gaya mengajar, gaya belajar dan penyesuaian penggunaan ruang sebaik untuk pembelajaran persekitaran yang berbeza. Dua kaedah utama yang digunakan dalam kajian ini. Kaedah pertama ialah merekod pemerhatian ruang (mapping). Kaedah kedua melibatkan dua soal selidik iaitu Principles of Adult Learning Scale (PALS) dan Questionnaire of the Classrooms' Physical Properties.

JURNAL 2 :Action Research in Language Teacher Education

Penulis: Christine Thorne dan Wang Qiang.

Fokus kajian: Refleksi daripada para guru merupakan satu perkara penting dalam bidang pendidikan. Ini dipercayai bahawa, ia boleh meningkatkan atau menggalakkan penguasaan guru-guru untuk meningkatkan peratus peperiksaan dan nilai tradisional atau kaedah yang pelbagai, dan reflek tentang pengajaran mereka sendiri dalam pengalaman dan pengetahuan teori yang mereka perolehi daripada pembacaan yang profesional dan program pendidikan guru-guru. Artikel ini memfokuskan kepada pelaksanaan dan pembangunan kajian tindakan dalam projek di Beijing Normal University iaitu Sino-British MA dalam Program Bahasa Inggeris.Tujuan projek ini adalah untuk memperkenalkan kajian tindakan kepada guru-guru bahasa Inggeris di China bagi menggalakkan refleksi tentang pengajaran dan penyelidikan di dalam kelas serta menjadi jambatan atau penghubung di antara teori-teori dengan pratikal di dalam dunia realiti sebenar di dalam bilik darjah.

JURNAL 3 : A Collaburative Action Research Project in Inclusion Setting: Assisting A blind Student.

Fokus kajian: Projek menginklusifkan pelajar yang cacat penglihatan ke dalam ke kelas pelajar tipical dengan menggunakan co-teaching sheme, yang mana tujuanya adalah untuk memberikan inklusif yang terbaik kepada pelajar cacat penglihatan melibatkan diri dalam aktiviti di kelas seperti pelajar tipical yang lain. untuk melaksanakan kajian tindakan ini 2 orang guru bekerjasama dalam memberikan pengajaran kepada Nafeli (sample). yang mana seorang guru mengajar dihadapan kelas dan seorang lagi guru yang pakar dalam braile akan duduk disebelah nafeli untuk membantunya, dan guru ini juga akan menyediakan bahan bantu mengajar yang khusus untuk Nafeli bagi membolehkanya menjalani p&p guru seperti biasa serta dapat melakukan tugasan-tugsan yang ada dalam buku teks.

Thursday, November 12, 2009

AKTIVITI 1: TUGASAN 1 BUKU

Tajuk buku: You and Your Action Research Project, 2nd Edition
Penulis: Jean McNiff, Pamela Lomax and Jack Whitehead
Kajian Tindakan

Kajian tindakan ialah menyediakan satu penyelesaian yang praktik terhadap masalah yang ditemui dengan membina pengetahuan baru, mencari cara untuk menguji kesahan maklumat yang ditemui, mengenalpasti sebab tindakan yang diambil, mengumpulkan dan mentafsirkan data untuk menunjukkan sebab dan nilai itu telah dibuktikan dan dipenuhi. Ianya sentiasa terus diperkembangkan secara berterusan sehingga ke tahap profesional.

Saturday, November 7, 2009

TUGASAN 2: JURNAL


Jurnal 1: The Role of Action Research in Fostering Culturally-Responsive Practices in a Preschool Classroom

Peranan Kajian Tindakan Dalam Memelihara Amalan-Amalan Budaya Responsif di Kelas Prasekolah

Mariana Souto-Manning, Christina Hanson Mitchell

Permasalahan kajian

Kajian ini dijalankan adalah untuk membolehkan kanak-kanak prasekolah menceburkan diri di dalam amalan etnik dan budaya yang berbeza dari keluarga, rumah dan kaum mereka di sekolah.

Sampel kajian

Kajian di jalankan oleh guru pendidikan awal kanak-kanak dan guru prasekolah serta kanak-kanak prasekolah di United States.

Setting kajian

Kajian dijalankan di dalam kelas.Prosedur kajian

1) Kajian ini dijalankan oleh guru pendidikan awal kanak-kanak dan guru prasekolah. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji cara-cara bagi pelaksanaan pengajaran berkaitan budaya
kepada kanak-kanak.
2) Guru menggunakan pendirian tindakan kolaboratif pendidik dalam mempelajari budaya masyarakat dan ahli individu bagi masyarakat ini. Guru menggunakan kaedah penceritaan dan eksplorasi.
3) Guru menjemput ibu bapa datang ke sekolah untuk membaca, bercerita mengenai tradisi
mereka dan melibatkan diri di dalam aktiviti kebudayaan yang sebenar. Di sini guru akan menjadi pelajar dan mempelajari tentang budaya kanak-kanak daripada keluarga dan masyarakat
4) Selain itu, guru akan mencari bahan rujukan daripada seluruh dunia berkenaan tradisi masyarakat ini
5) Kemudian guru akan menjalankan kaedah eksplorasi bersama pelajar mengenai tradisi percutian mereka bersama keluarga atau di rumah. Guru akan fokus kepada tradisi yang dialami oleh pelajar supaya kanak-kanak dapat berkongsi pengalaman mereka.

Pengumpulan data

Data dikumpulkan secara sistematik melalui jurnal, mentafsir nota-nota ini secara penceritaan dan membuat keputusan pengajaran berdasarkan pemerhatian dan pentafsiran.

Penganalisisan data

Data yang didapati bukan di dalam bentuk formula tetapi dalam bentuk cerita. Data dianalisis dengan melihat pada corak dan tema. Melalui kajian ini, pendirian guru berubah. Semasa perubahan, terdapat corak dalam ceritanya yang menunjukkan tema biasa. Satu perubahan dalam pendirian guru menerangkan suasana kelas, membuatkan perbezaan itu dihormati dan meliputi kepelbagaian keluarga, perspektif, bahasa dan sebagainya.
Paparan Hasil Kajian
Data kajian dipaparkan dalam bentuk cerita yang melihat pada tema. Temanya adalah:

- sebagai seorang guru, dia mewujudkan satu pendirian iaitu merendah diri
- guru mengaburi peranan pelajar dan guru
- sebagai seorang pelajar, guru mengambil pendirian bagi etnografi
- di dalam kelas, guru menggalakkan dialog
- semasa dialog, andaian-andaian guru dan kanak-kanak dicabar
- semasa andaian dicabar, mereka bergerak menghampiri kesedaran sosiopolitik

Friday, November 6, 2009

TUGASAN KELAS: MODEL DAN KONSEP KAJIAN TINDAKAN

Konsep kajian tindakan
Kajian tindakan merupakan satu bentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan secara kolektif; dilakukan oleh peserta yang berada dalam sesuatu situasi sosial bagi tujuan meningkatkan kerasionalan dan keadilan amalan-amalan kemasyarakatan dan pendidikan mereka sendiri, di samping meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan-amalan itu serta situasi di mana amalan itu dilakukan. Ianya satu pendekatan yang bersifat telus, terbuka dan dipersetujui oleh semua warga sekolah. Walaubagaimanapun data atau bukti yang diperolehi tidak boleh melibatkan pengenalan diri, tempat atau lokasi yang dijadikan sumber kajian. Hasil dapatan perlu disebarluaskan kepada warga sekolah untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang dikenalpasti. Menurut Hanipah Hussin; kajian tindakan ialah satu usaha di bilik darjah yang bersifat cuba jaya dan berterusan. Penyertaan (pengurus sekolah, guru atau pelajar) membuat intervensi dan lang-langkah pembaikan dalam usaha mendapatkan anjakan cara berfikir dan kesedaran yang baru. ia dilaksanakan dalam apa jua keadaan dengan tujuan memperbaiki amalan kerja, menambah kefahaman baru dalam meningkatkan profesionalisma dalam profesion perguruan. Dua prinsip kajian tindakan:
1) Sebagai kegiatan kitaran / gelungan yang terdiri daripada beberapa langkah (a spiral of steps)
2) Dijalankan secara individu atau kolaboratif oleh sekumpulan guru yang berusaha bersama-sama untuk membawa perubahan dan memperbaiki amalan kerja mereka.

Model kajian tindakan
Model 1: McKernan (1996)


Model 2: Elliott (1991)Model 3: Ebbutt (1985)

Model 4: Stringer (1999)

Model 5: Kemmis & McTaggart (1988)

Sunday, November 1, 2009

TUGASAN 3: LAPORAN PERBENTANGAN KOLOKIUM SENIOR

Ulasan 1:


Meningkatkan Penglibatan Pelajar Masalah Pendengaran Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bagi Tema Pencapaian Kendiri dengan Menggunakan Kaedah Permainan Dart

Nama pembentang:
 1. Azwani Binti Mohamed Ariff
 2. Nurul Huda Binti Mohd Rejab
 3. Nor Sakinah Binti W. Ishak

Nama penyelia: Dr. Mohd Hanafi Bin Mohd Yasin


Objektif kajian:
 1. Meningkatkan penglibatan pelajar masalah pendengaran dalam mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
 2. Menerapkan nilai-nilai murni iaitu kerjasama dan tolak ansur dalam diri pelajar masalah pendengaran


Persoalan kajian:

 1. Adakah dengan menggunakan kaedah permainan dart ini dapat menarik minat pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan?
 2. Adakah dengan menggunakan permainan dart ini dapat menerapkan nilai-nilai murni ke dalam diri setiap pelajar?

Metodologi:

Kajian ini menggunakan model Kemmis dan Mc Taggert (1988)
- Perancangan
- Tindakan
- Pemerhatian
- Refleksi


Metodologi yang digunakan untuk menjalankan kajian ini adalah berbentuk kualitatif iaitu:
- Video
- Gambar
- Catatan pengkaji
- Temubual


Setting kajian:

Kajian ini dijalankan dalam dua kitaran. dalam kitaran pertama, guru mengenal pasti masalah pelajar terhadap proses p&p. Hasil kajian didapati pelajar bosan ketika p&p dijalankan kerana kaedah yang digunakan adalah berbentuk penerangan dan kuliah. Maka tindakan diambil dengan mengubah kaedah pengajaran.
Guru merancang untuk menggunakan kaedah permainan dart ini di dalam aktiviti pengukuhan untuk melihat kerjasama di antara pelajar. Guru memecahkan pelajar kepada tiga kumpulan dan memberi pelajar peluang untuk membaling dart sebelum menjawab soalan. Hasil daripada pemerhatian, didapati terdapat pelajar yang tidak berminat terhadap p&p. Mereka kurang bekerjasama malah mereka hanya berebut untuk membaling dart dan menjawab soalan yang dikemukakan. Maka perancangan dibuat kembali di mana gurumemberitahu setiap ahli kumpulan perlu bekerjasama di dalam kumpulan. Permainan dilakukan dengan lebih teratur iaitu setiap kumpulan mengikut giliran.


Sampel kajian:

9 orang pelajar
- 6 orang pelajar lelaki
- 3 orang pelajar perempuan


Dapatan kajian:

1. Video dan gambar
- dapat melihat pelajar bekerjasama dalam kumpulan. Mereka berbincang dan membantu rakan apabila rakan tidak dapat menjawab soalan.


2. Temu bual tidak berstruktur
- pelajar mengakui kaedah ini amat menarik


3. Catatan guru
- melalui refleksi guru


Implikasi kajian:

1. Kaedah ini sememangnya dapat menarik minat pelajar kepada proses p&p di mana mereka lebih menumpukan perhatian terhadap pembelajaran.
2. Dapat meningkatkan penglibatan pelajar sepenuhnya apabila kaedah ini dijalan secara mengikut giliran.
3. Dapat menerapkan nilai murni dalam diri pelajar kerana melalui pemerhatian dapat dilihat pelajar saling membantu rakan dalam menjawab soalan dan lebih berdisiplin mengikut giliran pembalingan dart tanpa berebut.


Cadangan:

1. Guru mempelbagaikan kaedah permainan yang berbentuk manipulatif seperti kuiz, teka-teki, catur, saidina, monopoli dan sebagainya.
2. Guru juga boleh menggunakan kaedah permainan berbentuk fizikal seperti pergerakan, koordinasi, kemahiran fizikal dan kecekapan dalam topik pembelajaran yang melibatkan praktikal.
Ulasan 2:


Meningkatkan Keyakinan Pelajar Bermasalah Pendengaran Untuk Berkomunikasi Secara Lisan dengan Menggunakan Kaedah 'Verbal Repeatition' Dalam Proses Pembelajaran dan Pengajaran

Nama Pembentang:
 1. Najwa Hayatee Binti Abdullah
 2. Suzana Binti Mohd Fauzi
 3. Ummi Salmah Binti Adnan

Nama penyelia: Encik Safani Bari


Objektif kajian:

Meningkatkan keyakinan pelajar masalah pendengaran untuk berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan kaedah 'verbal repeatition' dalam pengajaran dan pembelajaran.


Persoalan kajian:

1. Adakah kaedah 'verbal repeatition' ini dapat meningkatkan keyakinan pelajar masalah pendengaran untuk berkomunikasi secara lisan dalam p&p?
2. Adakah pelajar masalah pendengaran dapat menguasai sebutan istilah perkataan dengan menggunakan kaedah ini?


Metodologi:

Kajian ini menggunakan model Kemmis dan Mc Taggart (1988)
- Perancangan
- Tindakan
- Pemerhatian
- Refleksi


Setting kajian:

Ketika proses p&p, pelajar lebih banyak menggunakan bahasa isyarat daripada cuba menyebut perkataan yang diminta oleh guru. dalam kitaran pertama, guru mengambil tindakan dengan menulis perkatan tersebut di white board. Guru akan mengeja dengan menggunakan bahasa isyarat. Kemudian guru akan menyebut sebelum pelajar pula yang menyebut perkataan tersebut.
Hasilnya, tidak semua pelajar yang menyebut perkataan itu. Guru juga tidak dapat mengenal pasti siapakah yang menyebut dan siapakah yang tidak. Maka dalam kitaran kedua, guru meminta pelajar berdiri dan menyebut perkataan itu mengikut giliran membuatkan pelajar terpaksa menyebutnya.
Akhirnya dalam kitaran ketiga, guru akan meminta pelajar tampil ke hadapan lalu menyebut perkataan yang ditulis di white board sebanyak lima kali.


Sampel:

19 orang pelajar yang melibatkan pelajar tingkatan 1, 2 dan 3.


Dapatan kajian:

1. Rakaman video dan pemerhatian
- untuk melihat tingkah laku dan ekspresi pelajar ketika cuba menyebut perkataan tersebut.
- mula-mula pelajar malu dan kurang yakin namun selepas kitar ketiga, pelajar-pelajar mula berani untuk tampil ke depan dan menyebut perkataan.


2. Temubual
- dibuat secara tidak formal selepas p&p bagi bertanyakan perasaan pelajar mengenai kaedah ini
- terdapat pelajar yang sukar untuk menyebut perkataan kerana huruf konsonan itu lebih banyak mengeluarkan angin
- namun pelajar seronok kerana diberi pendedahan untuk menyebut perkataan-perkataan yang sukar.


3. Diari
- lebih berbentuk kepada refleksi daripada rancangan pengajaran harian (RPH) guru.


Implikasi kajian:

1. Dapat meningkatkan keyakinan dan motivasi pelajar
2. Memberi peluang kepada pelajar untuk membetulkan sebutan-sebutan perkataan yang sukar lebih-lebih lagi yang melibatkan huruf konsonan
3. Ini juga dapat membantu pelajar yang pasif dan berasa malu sebelum ini


Cadangan:

 1. Guru memberi penekanan kepada fonatik